news_detail

 Home / news_detail

ขยายเวลารับบทความจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 15 พฤศิจกายน 2558 เป็น ไม่เกินวันที่ 15 ธันวาคม 2558

ขยายเวลารับบทความจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 15 พฤศิจกายน 2558 เป็น ไม่เกินวันที่ 15 ธันวาคม 2558 

การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2

“สร้างฐานความรู้ สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”

Knowledge Creation for Community Sustainable Developmentวันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ โพส : 2015-11-13
Copyright © 2015 Rajamangala University of Technology Lanna. All rights reserved.