เกี่ยวกับ

 Home / เกี่ยวกับ

วารสารราชมงคลล้านนา (RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences)

            ววารสารราชมงคลล้านนา (RMUTL Journal) ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี พ.ศ. 2558 เป็นวารสารพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลล้านนา รวมทั้งสถาบันและหน่วยงานอื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจัดพิมพ์เป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ; ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) 

วัตถุประสงค์วารสาร

                        1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านความรู้ ความคิดใหม่ๆ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                        2. เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการได้เสนอผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

             บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารนี้ ต้องมีคุณค่าทางวิชาการอย่างเด่นชัด จะต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร รายงาน หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบเชิงวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
Faulty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna,
Muang District, Chiang Mai, 50300. Tel: 053-357-789


Copyright © 2015 Rajamangala University of Technology Lanna. All rights reserved.