detail_jl

 Home / detail_jl

RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences 4 Vol. 2 ฉบับที่ 2 ปี 2016

วารสารราชมงคลล้านนา (RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences) ฉบับนี้ประกอบด้วย บทความวิจัย 9 บทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงแรมของนักท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์, กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการท่องเที่ยวในรูปแบบการกีฬา นัน-ทัวร์นาเมนต์ในอาเภอหัวหิน, รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกลยุทธ์ ทางการตลาดในการดาเนินงานของธุรกิจสุขขี แฮนดิคราฟท์ จังหวัดราชบุรี, การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความตระหนักรู้ในหลอดไฟแอลอีดี เพื่อประหยัดพลังงาน, การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างผู้นาชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารชุมชนเข้มแข็ง, ปัจจัยเชิงสาเหตุของการบริหารการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: หลักฐานเชิงประจักษ์จากกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมในภาคใต้ของประเทศไทย, การปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา และ การปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา โดยทุกบทความผ่านการคัดกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ และบรรณาธิการของวารสาร ราชมงคลล้านนา
จากความรู้และสาระที่มีในบทความวิจัยวารสารราชมงคลล้านนาฉบับนี้ บรรณาธิการหวังว่า วารสารราชมงคลล้านนาจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะติดตามสาระความรู้และให้การสนับสนุนวารสารราชมงคลล้านนา อย่างต่อเนื่อง

Full text download : Download
Copyright © 2015 Rajamangala University of Technology Lanna. All rights reserved.