detail_jl

 Home / detail_jl

RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences 5 Vol. 2 ฉบับที่ 2 ปี 2017

วารสารราชมงคลล้านนา (RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences) ฉบับนี้ประกอบด้วย บทความวิจัย 14 บทความ การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยบางประการที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกของพนักงานสายงานสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 3, การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเรื่อง กระบวนการผลิตอิฐแดง, การพัฒนาสื่อการสอนการเล่นอูคูเลเล่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, การพัฒนาวงจรส่งกาลังไฟฟ้าไร้สายโดยใช้แผ่นวงจรพิมพ์ลายเป็นขดส่งและขดรับกาลังงาน, การสารวจหายาฆ่าแมลงในเนื้อเป็ดไล่ทุ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์, การศึกษาและออกแบบชุดเก้าอี้พักผ่อนจากเศษหนัง, ปัจจัยของตัวแปรที่มีผลต่อการลดความชื้นน้าผึ้ง, การพัฒนาเครื่องอัดเม็ดฟางเพื่อใช้สาหรับการผลิตเชื้อเพลิง, ระบบวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทนการลงทุนในการเลี้ยงปลา กรณีศึกษา: การเลี้ยงปลาหมอ มานพฟาร์ม อ.แม่ลาว จ.เชียงราย, การยอมรับของพนักงานที่มีต่อลักษณะการบริหารงานของผู้บริหารงานระดับสูงเปรียบเทียบระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย, ภาวะผู้นาที่นาไปสู่การยอมรับผู้บริหารสตรีของผู้ร่วมงานในหน่วยงานปราบปรามภาครัฐ กรณีศึกษากระทรวงการคลัง, ภาวะผู้นาของผู้บริหารสตรีที่ประสบความสาเร็จในสถาบันอาชีวศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานคร และคุณลักษณะสาคัญของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบความสาเร็จในภาคธุรกิจการค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร และความสำคัญของการสื่อสารเชิงอวัจนภาษาต่อการตัดสินใจจ้างงานกรณีศึกษาบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร ประเทศไทย

โดยทุกบทความผ่านการคัดกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ และบรรณาธิการของวารสาร ราชมงคลล้านนา จากความรู้และสาระที่มีในบทความวิจัยวารสารราชมงคลล้านนาฉบับนี้ บรรณาธิการหวังว่า วารสารราชมงคลล้านนาจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะติดตามสาระความรู้และให้การสนับสนุนวารสารราชมงคลล้านนา อย่างต่อเนื่อง

Full text download : Download
Copyright © 2015 Rajamangala University of Technology Lanna. All rights reserved.