detail_jl

 Home / detail_jl

RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences 5 Vol. 1 ฉบับที่ 1 ปี 2017

วารสารราชมงคลล้านนา (RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences) ฉบับนี ประกอบด้วย
บทความวิจัย 10 บทความ ระบบสืบค้นข้อมูลต้นไม้โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด, การมีส่วนร่วมในการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชนในชุมชนบ้านสันลมจอย ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่,
การปรับปรุงคุณภาพนาประปาด้วยกระบวนการอิเล็กโตรโคแอกกูเลชั่น, ความสัมพันธ์ของทัศนคติจาก
ผู้บริโภคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมสมุนไพรกึ่งสาเร็จรูป, พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือเพื่อการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดตามความต้องการของผู้ซื อในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่, การจัดการห่วงโซ่อุปทานกล้วยไข่ไทย อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี, ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจ
ในการทางานวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีของผู้บริโภค: บทบาทของเอกลักษณ์และคุณค่าตรา “เชียงใหม่แบรนด์”, การประเมินประสิทธิภาพ
การควบคุมภายในตามแนวคิด COSO กรณีศึกษา: กองคลัง เทศบาลตาบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น และ
การศึกษาแนวทางปัญหาอุปสรรคและตัวชี วัดตามเกณฑ์เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ กรณีศึกษา : ศูนย์ความ
เป็นเลิศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ โดยทุกบทความผ่านการคัดกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และบรรณาธิการของวารสาร ราชมงคลล้านนา
จากความรู้และสาระที่มีในบทความวิจัยวารสารราชมงคลล้านนาฉบับนี บรรณาธิการหวังว่า
วารสารราชมงคลล้านนาจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะติดตามสาระความรู้และให้การสนับสนุนวารสารราชมงคลล้านนา
อย่างต่อเนื่อง

Full text download : Download
Copyright © 2015 Rajamangala University of Technology Lanna. All rights reserved.