• kenburns1
  • วารสาร ราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนส่งบทความใน

ข่าว & ประชาสัมพันธ์

ระบบงานวิจัย

อิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยราชมลคลล้านาได้สร้างระบบงานวิจัยขึ้นมาเพื่อให้ผู้วิจัยได้ส่งบทความวิจัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

Copyright © 2015 Rajamangala University of Technology Lanna. All rights reserved.